ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Az ÁSZF elfogadása nem jelent megrendelést, csak a felhasználói feltételek elfogadását az ingyenes időszak alatt is.

SZERZŐDÉSI

FELTÉTELEK


/ÁSZF/

 

Szolgáltató garantálja, hogy a próbaidős használat díjmentes, a Feltételek elfogadása a biztonságos működés érdekében szükséges. A díjköteles szolgáltatás megkezdése előtt újabb regisztráció szükséges, ennek hiányában semmiféle fizetési kötelezettsége nem keletkezhet.

A szerződés a BWT Dataline Kft, mint az accloud.hu honlapon keresztül elérhető szoftverek tulajdonosa, (továbbiakban: Szolgáltató) és Vevő, illetve a próbaidőszak alatt Szolgáltató és Felhasználó között jön létre az alábbiakban meghatározottak szerint.

A szolgáltatás tárgya az accloud.hu weboldalon keresztül elérhető szoftverek használati jogának rendelkezésre bocsátása (továbbiakban Szolgáltatás) A szolgáltatást kizárólag regisztrált felhasználók vehetik igénybe.

Bármely vállalkozás cégjegyzésre jogosult tagja, az általa jegyzett céget, könyvelő vagy ügyfélcég szerepkörben regisztrálhatja, és jelen szerződés feltételeinek elfogadásával megkezdheti a rendszer díjmentes, próbaidős használatát.

A próbaidőszak alatt minden regisztrált felhasználó Felhasználónak minősül.  (Továbbiakban: Felhasználó)

Vevő az a Vállalkozás mely az accloud.hu oldalon akár könyvelő, akár ügyfélcég szerepkörben, a próbaidőszak lejárta után, számlafogadóként sikeresen regisztrált. (Továbbiakban:Vevő)

Vevő a jelen szerződés elfogadásával kifejezetten megerősíti, hogy az accloud.hu honlapján található információkat, árlistákat, valamint jelen szerződésben foglaltakat teljes körűen megismerte, az abban felsorolt összes feltételt elfogadja.

Az accloud.hu felületen, a fenti feltételeknek megfelelő sikeres regisztrációval, Vevő és Szolgáltató között díjköteles szolgáltatási szerződés jön létre.

Szolgáltató, Vevő részére állítja ki a számlát. Szolgáltató felhatalmazza Vevőt, hogy a Szolgáltató által Vevő részére számlázott szolgáltatási díjat részben vagy egészben, akár felár ellenében is, saját nevében továbbszámlázza, vagy azt saját ügyfelei, partnerei részére számlázott szolgáltatási díjba beszámítsa.

Amennyiben bármely, az accloud.hu rendszerben számlafogadóként regisztrált vállalkozás, tehát jelen szerződés értelmezésében Vevő, az általa könyvelt cégeket regisztrálja, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendszerében általa regisztrált vállalkozások és Szolgáltató között szerződéses kapcsolat nem jön létre, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos mindenfajta rendelkezést, tájékoztatást, Vevő és saját ügyfelei közötti szerződésekben, megállapodásokban kell rögzíteni.

Bármely regisztrált vállalkozás cégjegyzésre jogosult tagja, könyvelő vagy ügyfél szerepkörtől függetlenül saját Felhasználói neve és jelszava használatával, az általa jegyzett céghez jogosult további felhasználókat meghívni, cégjegyző, alkalmazott vagy üzleti partner szerepkörben. (Továbbiakban: Felhasználó)

Felhasználó csak abban az esetben használhatja a rendszert, ha sikeresen regisztrált.  A sikeres regisztráció feltétele, hogy Felhasználó a Felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten megerősítse, hogy azokat teljes körűen megismerte, az abban felsorolt összes feltételt elfogadja.

Könyvelő szerepkörben, a felhasználónak lehetősége van saját ügyfeleinek könyvelési adatait Szolgáltató rendszerébe betölteni, melynek során ügyfelei által jegyzett cégek adószámát veszi fel a rendszerbe. Amennyiben ügyfele is igénybe kívánja venni a Szolgáltatást, akkor a vállalkozás cégjegyzésre jogosult tagjának, nevének és cége adószámának megadásával regisztrálnia kell magát ügyfél szerepkörben, ez esetben a szolgáltatás díját csak egyiküknek, a számlafogadónak kell megfizetnie. Jelen szerződés értelmében Vevő az a fél lesz, amelynek cégjegyzésre jogosult felhasználója számlafogadóként jelölte meg magát.

A szerződés határozatlan időre szól.

Vevő a szerződést írásban bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a már megkezdett hónapra vonatkozó havidíj teljes értéke fizetendő Szolgáltató részére.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatás teljesítését, ha Vevő a szolgáltatási díj kifizetését a fizetési határidőig nem teljesítette. A felfüggesztés egyaránt vonatkozik minden olyan felhasználóra, akinek a hozzáférését Vevő,  vagy általa feljogosított felhasználó, esetleg üzleti partner biztosította.

Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja Vevő hozzáférését a szoftverhez. Ebben az esetben Vevő által a felfüggesztés előtt betöltött adatok újra, teljes körűen hozzáférhetővé válnak.

Vevő a felfüggesztés ideje alatti időszakra is köteles a szolgáltatás havidíjának teljesítésére.

Amennyiben a havidíj kiegyenlítés a számla fizetési határideje után maximum 90 napig nem történik meg, a szerződés automatikusan felmondásra kerül. Felmondás esetében a Szolgáltató, Vevő összes szoftverhez kapcsolódó hozzáférését és jogosultságát megszűnteti, és adatait törli.

A szerződés megszűnését követően Szolgáltatónak Vevő felé semmilyen további kötelezettsége nincs.

 

A Szolgáltatási díjak meghatározása az accloud.hu oldalon is közzétett, a megrendelés időpontjában érvényes árlista alapján történik. Az árak nem tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA díját.

A Szolgáltató a szolgáltatás díját megemelheti, amennyiben erre vonatkozó szándékát legalább 2 hónappal a díjemelést megelőzően az accloud.hu oldalon közzétette. Amennyiben Vevő nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy 20.000 feletti könyvelési tételszámot tartalmazó XML állományok betöltésére egyedi árazást alkalmazzon.

A fizetés minden tárgyhónap első napját követően válik esedékessé, melyet a Szolgáltató által a Vevő nevére kiállított számla alapján, a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell teljesíteni. A számlázás mindig teljes hónapra szól, azaz minden megkezdett hónap teljes egészében kiszámlázásra kerül. Szolgáltató, Vevő részére a számlát megküldi.

A szerződés érvényességének ideje alatt a szolgáltatás teljesítettnek tekintendő attól függetlenül, hogy az adott időszakban  történt-e új adat betöltése vagy sem, valamint  Vevő, vagy bármely olyan felhasználó, akinek a hozzáférését Vevő vagy általa feljogosított felhasználó, esetleg üzleti partner biztosította, belépett-e a rendszerbe vagy sem.

 

A Szolgáltató köteles a szolgáltatás igénybevételének a lehetőségét a hét minden napján, a nap 24 órájában biztosítani. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a folyamatos szolgáltatás biztosításához szükséges karbantartási munkák elvégzésének idejére, a szolgáltatást rövidebb időszakokra szüneteltesse. A Szolgáltató a karbantartás miatti leállást, annak megkezdése előtt legalább 24 órával az accloud.hu oldalon köteles közzétenni.

Szolgáltató mentesül ezen előzetes értesítési kötelezettség alól abban az esetben, ha a leállást bármely előre nem látható ok, vagy a Szolgáltatótól független műszaki hiba akadályozza.

A szolgáltatás szüneteltetésének ideje egy félévben összesen, nem lehet több, mint 72 óra.

Ezt meghaladó szolgáltatás kiesés esetén, Vevő egy havi szolgáltatási díj megfizetése alól mentesül.

Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást biztosít Vevő részére, az accloud.hu oldalon erre a célra közzétett telefonszámokon. Az Ügyfélszolgálati tanácsadásba nem értendő Vevő hardvereinek és szoftvereinek hibáival, illetve azok elhárításával kapcsolatos kérdések megválaszolása, illetve Vevő hardvereinek illetve szoftvereinek a szolgáltatás igénybevételére való alkalmassá tétele.

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez egy nem átruházható használati jogot ad Vevőnek, melyet a jelen szerződésben részletezett módon használhat fel.

Tilos a szolgáltatás bárminemű jogosulatlan igénybevétele. Vevő nem jogosult a szolgáltatás tárgyát képező szoftver használatát harmadik személynek átengedni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, kivéve Vevő, vagy az általa felhatalmazott Felhasználókat, akik saját felhasználói nevük és jelszavuk használatával lépnek be a rendszerbe.

Vevő, és a neve alatt regisztrált összes Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavakat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért Ügyfél felel.

Vevő köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ, vagy megrendel.

Vevőnek és a neve alatt regisztrált összes Felhasználónak haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett Vevő és a neve alatt regisztrált összes Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

Vevő köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges cégadatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni.

Vevő felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a hardverekért és a telekommunikációs kapcsolatért, a Vevő és a Szolgáltató szervere között.

A Szolgáltatás csakis élő Internet kapcsolat mellett használható.

Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás igénybevételére csak abban az esetben nyílik lehetősége, ha saját ügyviteli szoftvere rendelkezik az Audit XML funkcióval, melynek részletes leírása, illetve a használatával kapcsolatos mindennemű információ a Magyar Könyvvizsgáló kamara honlapján érhetők el.

Vevő a szolgáltatás igénybevételével az általa megadott, illetve Audit XML segítségével betöltött valamennyi adat Szolgáltató általi tárolásához kifejezetten hozzájárul.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Vevő által használt hardverek és szoftverek helyes működéséért, beleértve az Audit XML funkció működését is.

Szolgáltató a kapcsolódási és adatbetöltési hibákat kizárólag abban az esetben vizsgálja és javítja, ha az az accloud.hu termék oldalán keletkezett.

A vállalkozások könyvelési adatainak Audit XML funkcióval történő rendszeres betöltése kizárólag Vevő felelőssége, az adatok betöltésének elmulasztásából eredő problémákért Szolgáltató nem felel.

Vevő kizárólagos felelősséggel tartozik, az Audit XML segítségével általa elhelyezett, vagy elhelyeztetett könyvelési adatok, illetve egyéb információk tartalmáért.

Szolgáltató nem felel a rendszer használatával kapcsolatban bármely felhasználó által elhangzott objektív vagy szubjektív megállapítás vagy bármilyen olyan dokumentum tartalmáért, mely közvetlenül vagy közvetve az érintett vállalkozás számára következménnyel járhat. 

Vevő kötelezi magát arra, hogy az adatokat, melyeket a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás keretében is kezel, rendszeresen menti azért, hogy ezek egy esetleges adatvesztés esetén pótolhatóvá váljanak.

Vevő köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során. A szolgáltatás tárgyát képező szoftver javítására csak a Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szerződés tárgyát képező szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti Vevő igényeit.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást, működési módosítást hajtson végre a szoftver szerkezetében, elrendezésében, felületében valamint működésében, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást más domain név alá helyezze át.

A Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Vevő által igénybe vett szolgáltatások használati jogának ellenértékeként kifizetett összeget.

 

A Szolgáltató, beleértve annak összes munkatársát, alkalmazottját és alvállalkozóját, elfogadják, hogy a szoftver használatával kapcsolatban számukra esetlegesen hozzáférhetővé vált bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át.

 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit módosíthatja, amennyiben erre vonatkozó szándékát legalább 2 hónappal a módosítás érvénybe lépését megelőzően az accloud.hu oldalon közzéteszi. Amennyiben Vevő nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.

A Felhasználók az ÁSZF elfogadásával együtt az Adatvédelmi Szabályzatot is magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más jogszabályok, továbbá a hatályos Magyar Internet szokások alkalmazandók.