Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Az accloud.hu és a portal.accloud.hu weboldal és felhő alapú szolgáltatás üzemeltetője, a BWT Dataline Kft. (Budapest 1136, Tátra u. 5/A., Cégjegyzékszám:  01-09-179006, Tel: 36-20-281-8970 mail: info@accloud.hu)  mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény és az alábbiakban ismertetett szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

AZ ACCLOUD.HU és a PORTAL.ACCLOUD.HU ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Hatály: 2016. 03. 01.

 

http://accloud.hu valamint a https://portal.accloud.hu  URL címeken üzemelő internetes portál és felhő alapú szolgáltatás (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője, a BWT Dataline Kft. (Budapest 1136, Tátra u. 5/A., Cégjegyzékszám:  01-09-179006, Tel: 36-20-281-8970 mail: info@accloud.hu) az alábbiakban határozza meg a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát.

FOGALMAK

Szolgáltató, adatkezelő

BWT Dataline Kft. (Budapest 1136, Tátra u. 5/A., Cégjegyzékszám: 01-09-179006) amely az accloud.hu honlapot és felhő alapú szolgáltatást üzemelteti és a Szolgáltatást nyújtja.

Portál

a Szolgáltató által a http://accloud.hu és a https://portal.accloud.hu URL címeken üzemeltetett honlap és felhő alapú szolgáltatás

Felhasználó

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve azon regisztrál, és a Portál funkcióit használja.

Szoftverfejlesztő alvállalkozó

Orago Kft. (Budapest, 1119, Petzvál József utca 12/B. fszt. 1. Cégjegyzékszám: 01-09-955590)

Szolgáltatás

a Portál Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani.

Tárhelyszolgáltató

Pannon Site Kft. (1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14.

Cégjegyzékszám:01-09-728313)

ÁSZF

A Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

 

 

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

  1. A Felhasználók, akik a Portálon regisztrálnak, a regisztráció során fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot is magukra nézve kötelezőnek.

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

2. A jelen Adatvédelmi szabályzat kiterjed a természetes személy Felhasználók személyes adataira, valamint a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira.

3. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott Fogalmak megegyeznek az ÁSZF-ben meghatározott Fogalmakkal.

 

A kezelt adatok köre

4. A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:

4.1. A regisztráció során gyűjtött és kezelt kötelező adatok:

- név

- e-mail cím

- jelszó

4.2. Automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Portál használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő valamint a Szoftverfejlesztő alvállalkozó fér hozzá.

 

Az adatkezelés célja

5. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

a) Portálon történő regisztráció

b) Portálon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele

c) Felhasználó azonosítása

d) Portál és az azon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

e) Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása

f) Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés

g) az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,

i) Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon regisztrált e-mail címére,

 

Az adatkezelés jogalapja

6. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez

7. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és a Portálon történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

 

Adatkezelő személye

8. Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

 

Adatkezelés időtartama

9. A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a Portál és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

10. A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, a Szoftverfejlesztő alvállalkozó, továbbá az általuk foglalkoztatott személyek jogosultak.

 

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

11. A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

b) személyes adatai helyesbítését;

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

12. A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu

 

Adatbiztonság

13. A Szolgáltató a Tárhelyszolgáltató szerverén tárolja a Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat, továbbá a Portálhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.

14. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

15. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

16. Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

17. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

18. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzatmódosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az Adatvédelmi Szabályzat módosítás minden, az Adatvédelmi Szabályzat módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

22. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról és a módosított Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az Adatvédelmi Szabályzat módosítást a belépés előtt.

23. Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzatmódosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Portálon való regisztrációját megszüntetni.

 

Budapest, 2016. március 1.